ประกาศ กกร. ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๖๙ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
จำนวนมาตรา/ข้อ : 52 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2635 คน
download 1190 คน