ระเบียบ สกกร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> การยื่นขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 21 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 426 คน
download 180 คน