ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2562 เรื่อง รายการยาที่ต้องแจ้ง และแบบแจ้งราคายา เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาโรค ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ยา เวชภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับการรักษาโรค
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม 136 ตอนพิเศษ 142 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 22 พ.ศ. 2562 เรื่อง รายการยาที่ต้องแจ้ง ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
   เอกสารแนบท้าย
  ยา เวชภัณฑ์ บริการเกี่ยวกับการรักษาโรค
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 444 คน
download 113 คน