ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 136 ตอนพิเศษ 115 ง ราชกิจจานุเบกษา 10 พฤษภาคม 2562
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 876 คน
download 188 คน