ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความชื้นข้าว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 136 ตอนพิเศษ 76 ง ราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2562
จำนวนมาตรา/ข้อ : 15 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1109 คน
download 218 คน