ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 136 ตอนพิเศษ 45 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   ไปยกเลิก
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง กำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
   เอกสารแนบท้าย
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1198 คน
download 175 คน