ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> แบบแจ้ง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 136 ตอนพิเศษ 102 ง ราชกิจจานุเบกษา 24 เมษายน 2562
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
  กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
  กระเทียม
  ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
  การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
  ข้าวบาร์เลย์
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  ข้าวสาลี
  ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน
  เครื่องสูบน้ำ
  แชมพู
  นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
  น้ำยาปรับผ้านุ่ม
  ปุ๋ยเคมี
  ปูนซีเมนต์
  แป้งสาลี
  ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
  ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
  ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
  ผ้าอนามัย
  ยางพารา
  ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
  ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
  เยื่อกระดาษ กระดาษพิมพ์และเขียน
  รถเกี่ยวข้าว รถไถนา
  รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก
  สบู่ก้อน สบู่เหลว
  สายไฟฟ้า
  หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
  เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
  เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เหล็กแผ่นเคลือบโครเมี่ยม
  อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก
  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวพนัชกร จันทร์ธนะกุล
อ่าน 3273 คน
download 244 คน