ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช ปี 2553 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 183 คน
download 5 คน