ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป และนมแปลงไขมัน ปี 2553 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น นมคืนรูป นมแปลงไขมัน
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2553 - 06 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 188 คน
download 1 คน