ประกาศกกร. เรื่อง การแจ้งราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับกระดาษทำลูกฟูก ปี 2553 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 182 คน
download 1 คน