ประกาศ กกร. เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2553

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับและงานประกาศทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 18 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 211 คน
download 27 คน