ประกาศสกกร. เรื่อง แบบแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บน้ำตาลทราย ปี 2553 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> น้ำตาลทราย
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  น้ำตาลทราย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 169 คน
download 0 คน