ประกาศ สกกร. เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2553 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> แบบแจ้ง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉับบประกาศและงานทั่วไป เล่ม 127 ตอนพิเศษ 77 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 17 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  สายไฟฟ้า
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 182 คน
download 1 คน