ประกาศกกร. เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2552 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2552

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 06 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 51 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 มกราคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 173 คน
download 0 คน