ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำยาซักฟอก และผลิตภัณฑ์ล้างจ้าน ปี 2552 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 42 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 177 คน
download 1 คน