ประกาศกกร. เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือกและข้าวสาร ปี 2552 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวเปลือก ข้าวสาร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2552 - 11 กุมภาพันธ์ 2553
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 42 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 189 คน
download 4 คน