ประกาศกกร. เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมี ปี 2552 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ปุ๋ยเคมี
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 42 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 179 คน
download 1 คน