ประกาศ กกร. เรื่อง การแจ้งราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติก ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> เม็ดพลาสติก
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 42 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 197 คน
download 4 คน