ประกาศ กกร. เรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2552 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศ และงานทั่วไป เล่ม 126 ตอนพิเศษ 21ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 39 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 186 คน
download 23 คน