คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 401/2561 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามใบเสร็จรับเงินค่าปรับล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 209 คน
download 50 คน