ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง กำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
   เอกสารแนบท้าย
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
   ถูกยกเลิกโดย
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความชื้น ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1125 คน
download 129 คน