คำสั่ง สกกร. ที่ 5/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ออกหนังสืออนุญาตให้ขนย้ายมะพร้าวผลแก่ เนื้อมะพร้าวขาว และเนื้อมะพร้าวแห้ง ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> มะพร้าว
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 128 คน
download 4 คน