ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความยาว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 135 ตอนพิเศษ 271 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 850 คน
download 140 คน