ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติ สำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เลม 135 ตอนพิเศษ 271 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 869 คน
download 163 คน