ประกาศสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึง กับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 135 ตอนพิเศษ 269 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการติดตั้งและใช้งานเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบเมตริกตันขึ้นไปที่เป็นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1456 คน
download 276 คน