ประกาศ กกร. ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2560 เรื่อง การเเจ้งต้นทุน ราคาเเละรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าอนามัย ลงวันที่ 24 มกราคม 2560

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ผ้าอนามัย
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 มกราคม 2560 - 24 มกราคม 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนพิเศษ 82 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 467 คน
download 6 คน