ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการแสดงปริมาณของสินค้าหีบห่อ ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 135 ตอนพิเศษ 153 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 10 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1551 คน
download 402 คน