ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้า และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 175 ตอนพิเศษ 82 ง 9 เมษายน 2561
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   ไปยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดของสินค้าหีบห่อ หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงปริมาณของสินค้าและอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2550
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 9273 คน
download 2474 คน