ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการร้องเรียน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 135 ตอนพิเศษ 63 ง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
จำนวนมาตรา/ข้อ : 15 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1907 คน
download 244 คน