ประกาศ กกร. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 มกราคม 2560 - 24 มกราคม 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนพิเศษ 26 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 757 คน
download 107 คน