ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจำหน่ายภายในประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1497 คน
download 138 คน