ประกาศ กกร. ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2561 เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและบริการ ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ปิดป้ายแสดงราคา
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 มกราคม 2561 - 24 มกราคม 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 135 ตอนพิเศษ 56 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2453 คน
download 920 คน