ประกาศ กกร. ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2561 เรื่อง การเเจ้งราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติก ลงวันที่ 23 มกราคม 2561

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> เม็ดพลาสติก
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 มกราคม 2561 - 24 มกราคม 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 135 ตอนพิเศษ 56 ง
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 555 คน
download 42 คน