ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2560 เรื่อง ห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายดอกดาวเรือง ต้นดอกดาวเรือง และเมล็ดพันธุ์ ในราคาสูงเกินสมควร และให้ปิดท้ายแสดงราคาสินค้า ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ดอกดาวเรือง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 18 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 578 คน
download 37 คน