ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
จำนวนมาตรา/ข้อ : 17 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2372 คน
download 248 คน