ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการเก็บรักษาแบบมาตราทางมวล พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 7 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 958 คน
download 53 คน