ประกาศ กกร. ฉบับที่ 50 พ.ศ. 2560 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อสินค้าผลปาล์มน้ำมันตามอัตราน้ำมัน ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศ กกร. ฉบับที่ 46 พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1837 คน
download 232 คน