ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนพิเศษ 179 ง ราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   ไปยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
   เอกสารแนบท้าย
   ถูกยกเลิกโดย
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1792 คน
download 215 คน