ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องตวง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องตวง อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุของคำรับรอง ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนพิเศษ 179 ง ราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 20 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 1063 คน
download 197 คน