ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 10 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนพิเศษ 179 ง ราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   ไปยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณชย์ เรื่อง การใช้เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1400 คน
download 169 คน