ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 28 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนพิเศษ 171 ง ราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 21 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 5618 คน
download 821 คน