ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ถอน ทำลาย หรือทำให้เสียหาย เครื่องหมายคำรับรอง เครื่องหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่นายตรวจชั่งตวงวัดทำไว้ และเครื่องหมายห้ามใช้เครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนพิเศษ 123 ง ราชกิจจานุเบกษา 4 พฤษภาคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 10 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1903 คน
download 332 คน