คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนพิเศษ 97 ง ราชกิจจานุเบกษา 4 เมษายน 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 71 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 5414 คน
download 1195 คน