กฎกระทรวง กำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนที่ 35 ก ราชกิจจานุเบกษา 27 มีนาคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง กำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2902 คน
download 849 คน