ประกาศคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนพิเศษ 70 ง ราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 15 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   เอกสารแนบท้าย
   ถูกยกเลิกโดย
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1439 คน
download 124 คน