กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัดและค่าทำการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดนอกสถานที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 134 ตอนที่ 22 ก ราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนมาตรา/ข้อ : 28 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   ไปยกเลิก
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   เอกสารแนบท้าย
   ไปยกเลิก
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2560
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 3568 คน
download 801 คน