ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1721 คน
download 200 คน