คำสั่ง สกกร. ที่ 1/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ลงวันที่ 25 มกราคม 2560

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> กระเทียม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 360 คน
download 26 คน