ประกาศ กกร. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายน้ำมันปาล์ม ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 มกราคม 2560 - 25 มกราคม 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1196 คน
download 276 คน