ประกาศ กกร. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 มกราคม 2561 - 22 มกราคม 2562
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 135 ตอนพิเศษ 16ง ลงวันที่ 23 มกราคม 2561
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 5609 คน
download 2157 คน